Lavt selvværd
Selvværd handler om at føle sig værd.
Oplevelsen af selvværd afspejler den holdning vi har til os selv - og til de værdier, rettigheder og færdigheder vi tillægger os selv som menneske. Selvværd skal ikke forveksles med selvtillid. Selvtillid er en følelse efter en præstation eller en handling. Selvværd derimod er oplevelsen af at være noget i sig selv uanset om jeg lykkedes i mine handlinger eller ej. Lavt selvværd viser sig typisk ved en følelse af utilstrækkelighed og i, at ens tanker om sig selv er uvenlige og kritiske. Lavt selvværd kan også afspejles i vores adfærd, og i vores måde at håndtere belastninger på.

Vore tanker og følelser er afgørende
De tanker vi gør om os selv, er af overordentlig betydning for vort selvværd. Har vi haft nogle negative livserfaringer, påvirker det vores måde at tænke, handle og føle på. Vore negative oplevelser og fortolkninger om en selv, lejres i vor hukommelse, som indtryk, tanker, antagelser og
overbevisninger. Disse antagelser og overbevisninger fremtræder senere for os, som var de faktiske kendsgerninger og viser sig i form af nedvurdering af eget værd og manglende handlekraft til, at håndterer en given situation. Oven i dette kommer selvbebrejdelse over ens manglende værd og handlekraft. Lavt selvværd kan have en smertefuld og direkte ødelæggende effekt på ens liv. Den kan farve og forurene oplevelser, og den kan medføre en generel negativ forventning til sig selv, til livet og til fremtiden.

Der kan gøres noget ved et lavt selvværd.
Ved at arbejde struktureret med de tanker, følelser og handlinger der knytter sig til oplevelsen af lavt selvværd, gives der mulighed for at tænke, føle og handle på en anden og mere hensigtsmæssig måde overfor sig selv.
Ved at konfrontere de negative overbevisninger gives mulighed for, at se det hændte med nye øjne. Jeg kan hjælpe dig med at få arbejdet med de negative overbevisninger og følelser på en måde så du finder nye måder at se det skete på og finder nye måder at tænke, føle og handle på, der giver dig større selvværd. Jeg kan hjælpe dig med selvaccept og finde ro og anerkendelse i det at være dig. Jeg kan hjælpe dig til selvrespekt, finde egne grænser, og udvikle dine selvbeskyttende færdigheder.


Henning Jensen • cand. psych. • Tlf. 20 99 43 75